Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

Керуючись положеннями статей 629, 633, 641 та 642 Цивільного кодексу України, надалі – «ЦК України», положення Закону України «Про електронну комерцію» та умовами Правил продажу товарів на замовлення поза торговельними та офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 № 103, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2007 р. за N 1181/14448, шляхом розміщення цього Публічного договору купівлі-продажу товару, а також інформації про товар на веб-сайті Інтернет-магазину «dimison.com»: https://dimison.com/. Продавець робить пропозицію (оферту) Покупцю з придбання товарів, розміщених на веб-сайті, на умовах, визначених цим Публічним договором купівлі-продажу товару в Інтернет-магазині (публічна оферта), надалі – «Договір».

1. ТЕРМІНИ

Терміни, що вживаються у цьому Договорі, приймаються у наступному значенні:
1.1. Договір – даний публічний договір купівлі-продажу товару, укладений на відстані, що передбачає продаж Товару невизначеному колу Покупців за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережі Інтернет) через інтернет-магазин, розміщений на веб-сайті https://dimison.com/.
1.2. Продавець – Фізична особа-підприємець Дорош Володимир Тарасович, контактні дані, місцезнаходження та режим роботи якого розміщені у відкритому доступі на веб-сайті.
1.3. Покупець – будь-яка дієздатна фізична та юридична особа, яка за власним вільним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) пропозицію (оферту) Продавця з придбання Товару, інформація про який розміщена на веб-сайті на умовах та яка має намір придбати чи замовити Товар на веб-сайті Продавця.
1.4. Товар – непродовольчі товари народного споживання (подушки, матраци, губки тощо), що на умовах даного Договору пропонуються до продажу на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) в Інтернет-магазин. Інформація про Товар може бути оновлена, змінена і доповнена Продавцем в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Покупця.
1.5. Інтернет-магазин – «Дім і Сон», веб-сайт якого розміщений в мережі Інтернет за адресою https://dimison.com/.
1.6. Замовлення – вчинення Покупцем дій, спрямованих на придбання Товарів Продавця, шляхом заповнення/внесення Товарів Продавця до відповідної форми на веб-сайті Продавця, підтвердження такого замовлення та підтвердження згоди з умовами Оферти Договору купівлі-продажу товару.
1.7. Оферта – пропозиція Продавця в адресу будь-якої дієздатної фізичної або юридичної особи щодо укладання даного Договору. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на веб-сайті. Продавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї публічної оферти на укладення договору купівлі-продажу товарів.
1.8. Акцепт Оферти – повна та беззастережна згода Покупця на прийняття умов Оферти на умовах, передбачених цим Договором, що оформляється одним з нижче вказаних способів:

 • шляхом направлення Покупцем текстового повідомлення з письмовим Замовленням Товару на телефонні номери, які вказані на веб-сайті;
 • шляхом відправлення Покупцем Замовлення на товар за допомогою системи, розміщеної на веб-сайті;
 • шляхом усного замовлення Товару за допомогою телефонного зв'язку або особисто в магазині.

1.9. Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою веб-сайту запит Покупця на здійснення купівлі обраного ним Товару.
1.10. Доставка товару – фактичні дії будь-якої із Сторін Договору або їх спільна, що мають своїм кінцевим результатом прибуття Товару за завчасно погодженим Сторонам місцем доставки товару.
1.11. Місце доставки товару – фактична адреса, за якою здійснюється доставка Товару Стороною за даним Договором.
1.12. Магазин – торгове приміщення, розташоване за адресою, вказаною за посиланням: https://dimison.com/contact-us/.
1.13. Кур'єрська доставка – безпосередня передача Товару від співробітника служби доставки Покупцю в Місці доставки товару на платній або безоплатній умові.
1.14. Приймання-передача товару – дії Сторін, що мають своїм кінцевим результатом фактичну передачу Товару від Продавця до Покупця та які підтверджується розрахунковими документами, складеними Сторонами у встановленому законом порядку.
1.15. Істотний недолік – недолік, який робить неможливим або неприпустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини Продавця та після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин, і при цьому володіє одним з перерахованих нижче ознак:

 • недолік взагалі не може бути усунутий;
 • усунення недоліку вимагає більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів;
 • недолік робить Товар суттєво іншим, ніж передбачено цим Договором.

Всі інші терміни, що не визначені в Договорі, сприймаються та тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету цього Договору.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний останнім Товар згідно Замовлення, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.
2.2. Даний Договір визначає умови купівлі-продажу лише тих Товарів, що представлені на веб-сайті Інтернет-магазину.
2.3. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами даного Договору і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім як публікації його на веб-сайті.
2.4. У разі письмової вимоги Покупця даний Договір може бути роздрукований і підписаний Сторонами.
2.5. Умови цього Договору є однаковими для всіх Покупців.
2.6. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передання) Товару виключно у випадку повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

 

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Покупець самостійно, з власної ініціативи та на власний розсуд обирає наявний в Інтернет-магазині Товар, що запропонований до продажу та для придбання обраного Товару вчиняє такі дії:
3.1.1. натискає кнопку «Купити» та самостійно заповнює графи Замовлення із дотриманням форми «Оформлення замовлення», що передбачає обов’язкове зазначення прізвища та ім’я Покупця, його контактний телефон, адресу своєї електронної пошти (за бажання Покупця), обраний спосіб оплати, обраний спосіб та адресу доставки Товару (у випадку, якщо обрана адресна доставка Товару) та коментар (за необхідності та бажанням Покупця).
3.1.2. після заповнення форми «Оформлення замовлення» Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами даного Договору, і у випадку прийняття (акцептування) цих умов в повному обсязі направляє Продавцю Замовлення на придбання обраного Товару на умовах, визначених цим Договором та надісланим Замовленням для чого натискає на кнопку «Оформити замовлення».
3.2. Цей Договір набуває чинності з моменту натискання Покупцем на кнопку «Оформити замовлення» та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця й здійснення повного розрахунку за придбаний Товар.
3.3. Шляхом натискання на кнопку «Оформити замовлення» Покупець підтверджує, що він належним чином у відповідності до вимог частини другої статті 13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем та є повністю обізнаним про:

 • місцезнаходження, контакти та режим роботи Продавця;
 • основні характеристики та споживчі властивості Товару, обраного Покупцем для придбання (його форми, габарити, зовнішній вигляд, дизайн, колір, розмір, якість,  характеристики матеріалу, з якого він виготовлений);
 • вартість обраного Покупцем Товару;
 • спосіб, порядок та умови оплати Покупцем Товару;
 • вартість доставки Покупцю обраного Товару;
 • спосіб, порядок та умови доставки Товару Покупцю;
 • порядок пред'явлення претензій за проданий Товар;
 • гарантійні зобов'язання Продавця щодо Товару;
 • період прийняття пропозицій;
 • порядок розірвання цього Договору;
 • інші умови на яких Товар пропонується до продажу.

3.4. Натисканням на кнопку «Оформити замовлення» Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару.
3.5. Продавець розміщує на веб-сайті максимально повну достовірну інформацію про Товар та його характеристики, а у випадку виявлення неточностей у опублікованих даних або виявлення даних, які з будь-яких причин можуть бути розтлумачено неоднаково – виправляє виявлені помилки, доповнює, змінює або оновлює інформацію про Товари в будь-який час без попереднього повідомлення Покупця.
Продавець застерігає, що у зв'язку із технічними характеристиками різних електронних приладів та їх можливостей відтворювати й передавати візуальне відображення різних Товарів на своєму, допускається деяке не співпадіння між кольорами Товару, які розміщені в Інтернет-магазині та реальними зразками. Таке не співпадіння не є та не може тлумачитися як недостовірна інформація про характеристики Товару чи інші недоліки Товару, а тому не є причиною для відмови Покупця від приймання Товару.
3.6. Натискаючи на кнопку «Оформити замовлення» Покупець підтверджує, що він вчиняє цей Договір без будь-яких застережень та умов, тобто вважає цей Договір таким, що винен бути належно виконаний Покупцем.
3.7. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення на покупку Товару.
3.8. Строк обробки та оформлення Продавцем направленого Покупцем Замовлення на Товар становить до 2 (двох) робочих днів з дати заповнення та направлення Покупцем Замовлення в порядку, встановленому пунктами 3.1.-.3.3. цього Договору. В разі, якщо зазначене Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого після такого вихідного або святкового робочого дня.
3.9. У випадку, якщо Покупець у Замовленні на Товар обрав безготівковий спосіб оплати Товару, то протягом строку, встановленого пунктом 3.8. цього Договору, Продавець зобов’язується направити на зазначену Покупцем у такому Замовленні адресу електронної пошти рахунок на оплату замовленого Покупцем Товару.
3.10. Продавець має право відхилити Замовлення Покупця в разі фактичної відсутності Товару на складі, шляхом надсилання електронного повідомлення Покупцю. В такому випадку права і обов'язки Сторін, пов'язані з продажем, доставкою і передачею замовленого Товару Покупцю і оплатою його Продавцю передбачені даною офертою, припиняються, а вартість Товару, оплачена Покупцем банківською картою онлайн, повертається на карту, з якої була проведена оплата.

4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ

4.1. Покупець має право:
4.1.1. вимагати від Продавця повного та належного виконання умов даного Договору;
4.1.2. відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар;
4.1.3. відмовитися від даного Договору в порядку та у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України;
4.1.4. розірвати цей Договір в порядку та у випадках, передбачених Договором та чинним законодавством України із відшкодування витрат Продавця, понесених на опрацювання Замовлення Покупця. Розірвання Договору після виконання Продавцем доставки Товару належної якості (без істотних недоліків) не допускається;
4.1.5. у разі розірвання чи відмови від даного Договору з причини поставки Товару з істотними недоліками вимагати від Продавця повернення грошових коштів, сплачених за Товар;
4.1.6. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.
4.2. Покупець зобов’язується:
4.2.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за цим Договором;
4.2.2. перед укладанням цього Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині, способами та порядком її оплати;
4.2.3. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись із вартістю та способами доставки Товару на сторінках «Оплата і доставка», «Оплата» та «Гарантії» на веб-сайті Інтернет-магазину https://dimison.com/;
4.2.4. надати достовірну інформацію при оформленні Замовлення на покупку Товару;
4.2.5. в порядку та на умовах, встановлених цим Договором та законодавством прийняти замовлений якісний та комплектний Товар;
4.2.6. у строки, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, оплатити вартість замовленого Товару;
4.2.7. при отриманні Товару у особи, що здійснила його доставку, впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. Претензії щодо якості Товару, що виникли або могли виникнути у зв'язку із порушенням цілісності упаковки Товару не приймаються Продавцем якщо вони не були пред'явлені під час приймання Товару;
4.2.8. протягом гарантійного строку зберігати відповідний розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує продаж Товару;
4.2.9. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.
4.3. Продавець має право:
4.3.1. переглядати та змінювати вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині;
4.3.2. проводити сезонні та інші акційні розпродажі Товару, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай;
4.3.3. пропонувати Покупцям придбати одразу декілька Товарів чи їх поєднання, а також пропонувати Покупцям у разі придбання конкретного визначеного Продавцем Товару придбати інший визначений Продавцем Товар за зниженою вартістю (акційні пропозиції). При цьому Продавець може встановлювати умови прийняття акційної пропозиції, а саме: строк її дії, кількість акційних пропозицій, кількість акційних пропозицій, які можуть бути придбані одним Покупцем тощо;
4.3.4. в односторонньому порядку призупинити виконання зобов'язань за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору, а також змінювати або припинити дію цього Договору;
4.3.5. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.
4.4. Продавець зобов’язується:
4.4.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;
4.4.2. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар та його вартість, можливі способи та вартість доставки тощо шляхом розміщення цієї інформації на веб-сайті Інтернет-магазину https://dimison.com/;
4.4.3. у строки, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, забезпечити доставку замовленого Покупцем якісного та комплектного Товару до Місця доставки Товару та виконати інші умови, що були узгоджені Сторонами під час погодження Замовлення Покупця, а також одночасно із Товаром передати Покупцю всі необхідні товаросупровідні документи;
4.4.4. в разі розірвання Договору протягом встановленого цим Договором та нормами чинного законодавства України терміну, повернути Покупцю грошові кошти, сплачені за Товар у строки, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором;
4.4.5. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

 

5. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Ціна на Товар вказана на веб-сайті Інтернет-магазину в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару згідно з установленим прейскурантом.
5.2. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині, включає в себе всі податки, збори та будь-які інші, в тому числі неподаткові, обов’язкові платежі.
5.3. Продавець має право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.
5.4. Остаточною є ціна, зазначена у відповідному розділі на веб-сайті при безготівковому розрахунку банківською картою, або ціна, зазначена у відповідному розділі на веб-сайті на момент отримання Покупцем номеру рахунку при оплаті за допомогою платіжних терміналів, або ціна, зазначена в виставленому рахунку для оплати.
5.5. З моменту укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) Продавець не має права жодним чином та за жодних умов змінювати чи будь-яким іншим чином переглядати для цього Покупця вартість замовленого ним Товару, а також вартість його доставки.
5.6. Оплата замовленого Товару та вартість послуг з доставки замовленого Товару здійснюється Покупцем відповідно до умов, зазначених на веб-сайті Інтернет-магазину в розділі «Оплата і доставка».
5.7. У випадку замовлення Покупцем Товару із нестандартними характеристика повна передплата вартості Товару є обов'язковою.
5.8. Зобов'язання Покупця щодо оплати вартості Товару вважаються виконаними з моменту надходження і зарахування грошових коштів на рахунок Продавця або отримання його представниками готівкових коштів в повному розмірі під час поставки Товару.
5.9. Якщо за вибором Покупця доставка Товару здійснювалась силами Продавця, то в такому окрім вартості Товару Покупець зобов'язаний сплатити вартість доставки. При цьому у розрахунковому документі на Товар, що надається Покупцю під час доставки Товаром, окремими рядками зазначається вартість Товару та вартість доставки.
5.10. Якщо за вибором Покупця доставка Товару здійснювалась кур’єрською службою, то вартість такої доставки оплачується Покупцем самостійно згідно із тарифами та в порядку, встановленою відповідною службою доставки.
5.11. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору. При цьому Покупець зобов'язаний відшкодувати Продавцю всі витрати на поставку Товару, якщо такі витрати вже були понесені Продавцем.
5.12. Всі питання, що виникли в процесі оплати Товару, Покупець може з'ясувати за контактами Продавця, розміщеними на веб-сайті Інтернет-магазину за посиланням https://dimison.com/.

6. ДОСТАВКА ТА ПЕРЕДАННЯ ТОВАРУ. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ТОВАР

6.1. Доставка та оплата доставки замовленого Товару здійснюється Покупцем відповідно до умов, зазначених на веб-сайті Інтернет-магазину в розділі «Оплата і доставка».
6.2. Якщо доставка здійснюється на умовах самовивозу, то Покупець має можливість отримати замовлений Товар за однією із адрес, що зазначені в переліку в Розділі «Наші магазини» на веб-сайті Інтернет-магазину за посиланням https://dimison.com/contact-us/ та яка була погоджена Продавцем із час оформлення Замовлення.
6.3. Якщо доставка здійснюється силами Продавця, то Продавець зобов’язується у строк, вказаний у відповідному автоматичному електронному повідомленні про обробку Замовлення Покупця на Товар, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) доставити Покупцю або Отримувачу Товару замовлений Товар у місце доставки Товару, зазначеному Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.
6.4. Якщо доставка здійснюється кур’єрською службою, то Продавець зобов’язується у строк, вказаний у відповідному автоматичному електронному повідомленні про обробку Замовлення Покупця на Товар, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця), забезпечити доставку кур’єрською службою Покупцю або Отримувачу Товару замовлений Товар у місце доставки Товару, зазначеному Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.
Доставка та передання замовленого Товару кур’єрськими службами доставки здійснюється за цим Договором з урахуванням особливостей умов доставки вантажів, що визначені відповідною кур’єрською службою.
6.5. Доставка Товару здійснюється Продавцем у спосіб та до Місця доставки Товару.
6.6. Отримувачем Товару замовленого Покупцем є Покупець або Отримувач Товару.
6.7. Передання замовленого Товару Покупцю або Отримувачу Товару здійснюється за умови пред'явлення ними документу, що у встановленому законом порядку посвідчує їх особу та повної оплати вартості Товару та його доставки.
6.8. Під час передання замовленого Товару Покупцю або Отримувачу Товару Продавець або залучений кур’єрською службою представник, що здійснили доставку такого Товару, в присутності Покупця або Отримувачу Товару проводять перевірку цілісності упаковки Товару та відповідності Товару Замовленню, що було оформлено Покупцем.
6.9. У випадку, якщо замовлений Товар не відповідає відповідному направленому Покупцем Замовленню на цей Товар або за результатами візуального огляду Товару Товар можна встановити, що він є неналежної якості, некомплектним або має істотні недоліки, Покупець зобов'язаний негайно пред'явити Продавцю претензію та за власним вибором або відмовитись від цього Договору й поставленого Товару, або вимагати у Продавця заміни поставлений Товар на такий самий Товар належної якості відповідно до направленого Покупцем Замовлення на Товар чи на інший аналогічний Товар, з числа Товарів наявних у продажу в Інтернет-магазині із доплатою Покупцем різниці вартості Товару (при наявності такої різниці).
6.10. У випадку поставки якісного, комплектного Товару, що відповідає відповідному направленому Покупцем Замовленню на цей Товар, Покупець або Отримувач Товару зобов'язані підписати другий примірник бланка Замовлення на Товар або видаткового документу та передати його Продавцю або підписати бланк встановленого зразка до отримання Товару (якщо доставка Товару здійснювалась силами кур’єрської служби).
6.11. Підпис Покупця або Отримувача Товару на документі, вказаному в пункті 6.10. цього Договору є беззастережним підтвердженням наступних фактів:

 • отримання замовленого Товару Покупцем або Отримувачем Товару;
 • відповідність замовленого Товару направленому Покупцем Замовленню на цей Товар;
 • відсутність у Покупця претензій щодо якості та комплектності замовленого Товару.

6.12. Ризик випадкового знищення, втрати або пошкодження замовленого Товару переходить від Продавця до Покупця з моменту отримання Покупцем або Отримувачем цього Товару. У випадку якщо Товар поставляється кур’єрською службою ризик випадкового знищення, втрати або пошкодження замовленого Товару переходить від Продавця до кур’єрської служби в момент передання Товару для направлення Покупцю або Отримувачу Товару.
6.13. Даний Договір вважається виконаним Продавцем в момент передання Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем комплектного Товару належної якості, що повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар.
6.14. У разі відсутності Покупця та Одержувача Товару за Місцем доставки товару, вказаної Покупцем у Замовленні або відмови Одержувача від отримання Товару з необґрунтованих причин, Товар повертається Продавцю. Повторна доставка Товару здійснюється Покупцем на умовах самовивозу.  У випадку якщо Товар не був прийнятий (вивезений) Покупцем протягом 30 (тридцяти) календарних днів із дати поставки Товару, Продавець має право розпорядитися таким Товаром на власний розсуд.
6.15. Відмова Покупця або Отримувача Товару від прийняття замовленого Товару, що є якісним, комплектним та повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар та/або відмова Покупця або Отримувача Товару від підписання документів на цей Товар вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору, окрім зобов’язань з повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар (у випадку якщо такі кошти були сплачені), а також окрім зобов'язань Покупця відшкодувати Продавцю всі витрати, обнесені на виконання цього Договору.
6.16. Всі питання, що виникли в процесі отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактами Продавця, розміщеними на веб-сайті Інтернет-магазину за посиланням https://dimison.com/.

7. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, ПОРЯДОК ПРЕД`ЯВЛЕННЯ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ ПОКУПЦЯ

7.1. Продавець зобов’язується передати Покупцю замовлений ним Товар із характеристиками, що були зазначені на веб-сайті Інтернет-магазину та належної якості.
7.2. Якість Товару повинна відповідати вимогам, що встановлені до нього виробником такого Товару.
7.3. Гарантія на Товар, що надана виробником Товару, дійсна протягом гарантійного терміну експлуатації (гарантійного строку), що встановлюється виробником Товару. Гарантійний строк на Товар, що встановлений виробником, може бути збільшений Продавцем на власний розсуд, про що Покупець повинен бути повідомлений письмово.
7.4. Товар підлягає використанню (експлуатації) за його прямим призначенням та із дотриманням рекомендованих виробником правил експлуатації і догляду за Товаром.
7.5. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» у разі виявлення дефекту протягом гарантійного терміну Покупець повинен звернутися з письмовою заявою до Продавця за контактами, вказаними на веб-сайті Інтернет-магазину чи в гарантійному талоні, та передати Продавцеві Товар. Продавець має право прийняти Товар у Покупця в разі виявлення дефекту та забезпечити проведення перевірки з метою встановлення якості Товару або причин виникнення дефекту. На період проведення перевірки та ремонту Товару або його заміни споживачеві підмінний Товар не надається. Під час проведення лабораторних випробувань Товар може бути зруйнований виробником.
7.6. У разі виробничого дефекту вимоги Покупця підлягають задоволенню виробником у найкоротші терміни, а саме – не довше ніж 14-ти календарних днів із дати надходження дефектного Товару виробникові.
7.7. У випадку, якщо за результатами проведеної перевірки буде встановлено, що дефект виник не з вини Продавця або виробника, то Покупець зобов'язаний відшкодувати Продавцю/виробнику понесені витрати на розгляд претензії та проведення перевірки якості Товар .  
7.8. Якщо Покупець не згоден із результатом перевірки, то він має право за власний рахунок провести повторну лабораторну експертизу Товару. Якщо за результатами повторної лабораторної експертизи встановлено відсутність виробничого дефекту, то Покупець самостійно несе всі витрати на проведення експертизи та відновлення Товару (якщо це можливо).
7.9. Дефектний Товар підлягає заміні винятково у випадку, якщо його гарантійний ремонт є недоцільним. Гарантійний ремонт є недоцільним у випадку, якщо виявлені дефекти не можуть бути усунені в результаті ремонту Товару або сукупна вартість проведення гарантійного ремонту становить більше, ніж 70% від ціни нової одиниці аналогічного Товару або сукупна вартість проведення гарантійного ремонту дорівнює або перевищує вартість заміни дефектного Товару на інший виріб належної якості.
7.10. Замінені деталі Товару переходять у власність виробника. Якщо виробник припинив виробництво аналогічних Товарів, а за результатами перевірки встановлено необхідність проведення заміни, то виробник самостійно на власний розсуд визначає, на який аналогічний Товар може бути проведена заміна дефектного Товару.
7.11. Проведення гарантійного ремонту з провини виробника перериває перебіг гарантійного терміну на період проведення ремонтних робіт, які починаються з дати надходження дефектного Товару виробникові та закінчується датою передання виробником відремонтованого Товару для транспортування з метою його повернення Покупцеві.
7.12. Проведення гарантійного ремонту та/або проведення гарантійної заміни не поновлює гарантійні терміни.
7.13. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару Покупець має право вимагати або пропорційного зменшення ціни Товару, або безоплатного усунення недоліків Товару, або  відшкодування витрат на усунення недоліків Товару (якщо Продавець відмовився усувати названі недоліки).
7.14. Передбачені цим Договором претензії щодо якості Товару підлягають розгляду Продавцем за умови пред’явлення Покупцем оригіналу розрахункового документа про оплату Товару та оригіналу розрахункового чи іншого документу із відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.
7.15. Пред'явлені Покупцем вимоги не підлягають задоволенню, якщо Продавець доведе, що недоліки Товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил використання Товару або умов його зберігання.  
7.16. Гарантія не розповсюджується на:

 • механічні дефекти, які не пов'язані із пошкодженнями та/або забрудненнями Товару, викликаними порушенням правил експлуатації, що рекомендовані виробником;
 • наявність на Товарі, виготовленого з натуральних матеріалів (кокосова койра, латекс, бавовна, шерсть та ін.) запаху, властивого натуральному матеріалові;
 • відхилення лінійних розмірів Товару в межах допусків: матраци ± 10 мм по ширині/довжині, ± 10 мм по висоті; подушки формові ± 1 мм по ширині/довжині; подушки з синтетичним наповнювачем ± 20 мм по ширині/довжині;
 • зморшки, нерівності та складки на чохлах і облицювальних матеріалах м'яких елементів, що виникають після зняття навантаження (вставання з виробу), та які зникають після розгладжування руками;
 • потертості та катишки на чохлі матраца, що утворилися під час експлуатації;
 • усадка (прогин) виробу глибиною менше ніж 30 мм у спальних місцях;
 • поломки окремих елементів виробу (фурнітури);
 • зміну кольорового забарвлення окремих елементів Товару, а саме пінополіуретану, його пігментації;
 • дефекти, які виникли в процесі експлуатації Товару (межі нормального природного зносу виробу встановлюються виробником).

7.17. Винятки із гарантійних випадків:

 • дефекти Товару є наслідком порушення визначених виробником правил експлуатації та/або правил догляду за Товаром;
 • Споживач із суб’єктивних причин незадоволений своїми відчуттями комфорту під час експлуатації Товару (жорсткість/м’якість) або незадоволений обраними моделлю, формою, розміром, кольором Товару тощо;
 • дефекти Товару виникли під час транспортування, яке організовувалося та/або здійснювалося Покупцем самостійно або обраною ним кур’єрською службою (без залучення послуг Продавця);
 • дефекти Товару виникли в результаті обставин непереборної сили (стихія, пожежа, повінь, нещасний випадок тощо);
 • дефекти Товару виникли в результаті умисних чи помилкових дій Покупця, Отримувача Товару або третіх осіб;
 • ненадання Покупцем належним чином оформлених документів, визначених Законом України «Про захист права споживачів»;
 • ненадання Покупцем Товару для можливості здійснення ремонту виробу або заміни.

7.14. Гарантія на Товар припиняється у таких випадках:

 • порушення правил експлуатації та/або правил догляду за Товаром;
 • експлуатації Товару з порушенням його цільового призначення;
 • самостійної заміни деталей Товару чи його ремонту, здійснених споживачем самостійно/ із залученням третіх осіб (не Продавцем або виробником).

8. ПОВЕРНЕННЯ, ОБМІН ТА ЗАМІНА ТОВАРУ

8.1. Не підлягає обміну, заміні та поверненню Товар належної якості з індивідуальними характеристиками (формою, розміром, конструкцією тощо), що був виготовлений відповідно до спеціального замовлення Покупця.
8.2. Товар належної якості, що був у використанні, не підлягає поверненню, обміну або заміні.
8.3. Товару належної якості, що з вини Продавця був помилково доставлений Покупцю або Отримувачу Товару здійснюється силами та за рахунок Продавця згідно із чинним законодавством України, тобто протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати отримання Покупцем Товару та за умови якщо:

 • відсутні порушення правил експлуатації та/або правил догляду за Товаром;
 • Товар не був у використанні та збережено його товарний вигляд;
 • не пошкоджені (не відірвані) пломби та ярлики Товару та його транспортна упаковка;
 • наявний оригінал фінансового документу, який підтверджує факт та дату придбання Товару.

8.4. У випадку повернення Покупцем Товару неналежної якості Продавець повертає Покупцеві сплачену вартість Товару з вирахуванням понесених Продавцем/виробником витрат на доставку Товару за місцем доставки Товару та у зворотному напрямку до виробника (якщо такі витрати були ним здійснені).
8.5. Якщо під час огляду Товару належної якості, який повертається Покупцем із посиланням на Закон України «Про захист прав споживачів», будуть виявлені пошкодження, відсутність пломб та ярликів, пошкоджена упаковка чи інші ознаки використання, які унеможливлять наступний продаж Товару, Продавцем у присутності Покупцем має бути складено Акт огляду товару із описом стану, в якому Товар було повернуто Продавцеві. У випадку, якщо Покупець відмовився від участі в складанні Акту, Продавець зобов'язаний зробити про це відмітку в Акті огляду товару.

9. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ, СПЛАЧЕНИХ ЗА ТОВАР. ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ПОКУПЦЯ

9.1. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару, здійснюється Продавцем на підставі письмової заяви Покупця/його належним чином уповноваженого представника, врученої особисто представнику Продавця або направленої на юридичну адресу Продавця.
9.2. До заяви про повернення коштів Покупцем мають бути додані:

 • оригінал фінансового документу про придбання Товару;
 • оригінал документу із відміткою Продавця про дату продажу Товару;
 • оригінали документів, що підтверджують понесені Покупцем витрати на усунення недоліків Товару (у випадку заявлення вимог щодо відшкодування таких витрат).

9.3. Повернення Покупцю/його належним чином уповноваженому представнику сплачених грошових коштів за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару здійснюється Продавцем за умови передання Покупцем Товару у розмірі, що погоджений Сторонами у строки та порядку, що мають бути визначені Сторонами додатково.
9.4. При розірванні даного Договору Покупцем, відмови Покупця від даного Договору, обміні Покупцем Товару неналежної якості, обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками перерахунок вартості Товару здійснюється у випадках, передбачених чинним законодавством України.

10. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Покупець має право розірвати цей Договір до дати передання Товару Продавцем за Місцем поставки Товару.
10.2. Розірвання цього Договору здійснюється П&